Machen Sie Ihre Website CO2-neutral und stärken Sie Ihren Brand | CO2-neutrale Website

karbonco2neutral

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
1.TARAFLAR
İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde
imzalanmıştır.
A.’’ALICI’’ ; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)
AD-SOYAD:……………………………
ADRES:………………………………….
E MAİL:…………………………………..
TELEFON:………………………………
B.’SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)
AD- SOYAD: ERMA GROUP TURİZM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES:Çamtepe mah. Mahmut Tevfik Atay Bulv. Gaziantep Teknopark No:4 A iç kapı no:1
Şahinbey GAZİANTEP
İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş
konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü
altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
2.TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler
karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.
BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanını,
BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğini (RG:27.11.2014/29188)
HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal
sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,
SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan
adına veya hesabına hareket eden şirketi,
ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya
yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
SİTE: Satıcıya ait İnternet sitesini,
SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti Satıcıya ait İnternet sitesi üzerinden talep eden
gerçek ya da tüzel kişiyi,
TARAFLAR: SATICI ve Alıcıyı,

SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan
yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ve bu mallar üzerinde yapılacak
işlemleri ifade eder.
3.KONU
İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda
siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili
olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair
Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler
güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise
belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
4. SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı ERMA GROUP TURİZM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Adres Çamtepe mah. Mahmut Tevfik Atay Bulv. Gaziantep Teknopark No:4 A iç kapı no:1
Şahinbey GAZİANTEP
Telefon 0850 309 8804
Eposta :office@ermagroup.de
5. GENEL HÜKÜMLER
5.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış
fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik
ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi
elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI
tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri,
ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak
edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 14 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın
yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre
zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre
içinde ürünün ALICI’ya teslim edilmemesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı
saklıdır.
5.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa
garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her
türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir
şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup
yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile
hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı
bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik
edebilir.

5.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması
halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten
itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli
ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit
edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya
banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim
yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya
kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması
sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından
SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye
gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların
borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir
sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu
ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini,
sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin
engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını
haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı
ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi
kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden
sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade
edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3
haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması
halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için
SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi
tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim
bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim,
pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu
sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim
faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
5.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık,
ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır.
Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra
mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa
mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.
5.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya
ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı
tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini,
siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin
bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan
talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede
sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise
SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.
5.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin
gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı

tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini
beyan ve taahhüt eder.
5.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet
etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm
hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.
5.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka
aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının
maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının
hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.)
işlemlerde bulunamaz.
5.15. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan
ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya
başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla
konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link
verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.
5.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu
ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve
cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal
ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı
tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
6. CAYMA HAKKI
6.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine
veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde,
SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir
gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet
sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten
itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına
başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından
kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı
konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
6.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü
posta, faks veya e posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede
düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış
olması şarttır.
a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün
faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte
gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE
FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
b) İade formu,
c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve
hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre
içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20
günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

e) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya
iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle
yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun
kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit
tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal
edilir.
7. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye
müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek
kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali
olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde
iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra
başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik
sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin
mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen
gayri maddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım
programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf
malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik
gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile
ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği
mümkün değildir.
Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir
yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner,
kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış
ve kullanılmamış olmaları gerekir.

8. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart
sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya
karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara
başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda
ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından
dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder
9. YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen
parasal sınırlar dâhilinde Gaziantep tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici
mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:
28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:
a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri
2.000,00 (ikibin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,

b) Değeri 3.000,00(üçbin)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem
heyetlerine,
c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (ikibin) TL ile
3.000,00(üçbin)TL’ arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru
yapılmaktadır.
İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.
10. YÜRÜRLÜK
ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm
şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin
sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal
düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.
SATICI: ERMA GROUP TURİZM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ALICI:
TARİH: